• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Pavol Adamec

Adamec Pavol | Risk Consulting Executive Director, KPMG

Pavol Adamec je absolventom inžinierskeho štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v oblasti Informatika. Počas svojej odbornej kariéry od roku 1994 pracoval prevažne v oblasti technológií a riadenia rizika. Cez svoje pôsobenie vo viacerých spoločnostiach získal skúsenosti vzťahujúce sa k technológiám a riadeniu rizika tak z pohľadu klienta, ako aj poradenskej firmy. Je držiteľom viacerých profesných certifikátov – Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT).
Špecializácia - Advisory Cyber security, IT Management Internal Audit, Risk and Compliance Services, Risk ConsultingTechnology change

Adamička Martin

Adamička Martin | Vedúci oddelenia závodové plánovanie logistiky, Volkswagen Slovakia, a.s.

Bibiana Buková

Buková Bibiána | docent, Žilinská univerzita v Žilině

doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Špecializácia na informačné a komunikačné technológie, elektronické podnikanie a logistiku.

Jaroslav Cermak

Čermák Jaroslav | špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa

Špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa, pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR vedie pracovnú skupinu pre logistiku a DINS. Podieľal sa na vybudovaní viacerých logistických konceptov pre prepravu nebezpečného nákladu cestnou, železničnou, riečnou aj námornou dopravou.  Vybudoval a riadi prevádzku havarijného  systému pre nehody s nebezpečným nákladom DINS a zastupuje ho v Európskom združení chemického priemyslu CEFIC. Pracoval ako koordinátor projektov ChemLog, ChemLog T&T, v ktorom spolu so Žilinskou univerzitou vytvorili viacero unikátnych riešení. Zastupuje slovenskú chemickú logistiku na medzinárodných fórach.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofrakte. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Fišer Vladimír

Fišer Vladimír | konateľ spoločnosti BOHEMIAKOMBI

Absolvoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy. Má vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti s riadením železničnej dopravy. Od roku 1998 pracuje pre spoločnosť BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. vo funkcii konateľa spoločnosti. Obchodnú politiku spoločnosti orientuje predovšetkým na ponuky služieb železnice pre cestných dopravcov. Spoločnosť BOHEMIAKOMBI pod jeho vedením a v spolupráci s Kombiverkehr Frankfurt / M. ako prvá a zatiaľ jediná zaviedla v ČR linky kombinovanej dopravy s pravidelnou prepravou cestných návesov medzi ČR a Nemeckom. Bol vyhlásený Logistickou osobnosťou roka 2010 a získal ocenenie GRYF Supply Chain AWARD.

Gono Marian

Gono Marian | generálny riaditeľ, SSI Schäfer Systems International s.r.o.

Marian Gono pôsobí v spoločnosti SSI Schäfer Systems International s.r.o. na pozícii generálneho riaditeľa od januára 2017. Pod jeho vedením sa spoločnosť úspešne zameriava na komplexné intralogistické riešenia s vysokou mierou automatizácie. Marian Gono pôsobí už takmer 20 rokov v oblasti obchodu a distribúcie v regióne strednej Európy. Predtým pracoval v spoločnosti Dexion, kde zodpovedal za aktivity na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Dlhoročné pracovné skúsenosti má zo spoločnosti Heineken, z pozície sales and distributor director pre slovenský trh. Vyštudoval univerzitu v austrálskom Melbourne. Vo voľnom čase sa venuje cyklistike.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupca pre strednú a východnú Európu Port of Antwerp

Prístav Antverpy rozšíril sieť svojich zástupcov v zahraničí o nového zástupcu pre strednú a východnú Európu. Martin Hubeňák od 1. marca 2017 zastupuje prístav Antverpy na miestnych trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Jednou z jeho mnohých úloh bude zlepšiť známosť značky Antverpského prístavu a rozšíriť sieť železničných spojení medzi prístavom Antverpy a týmito krajinami strednej a východnej Európy. Budú mu pritom veľmi pomáhať jeho skúsenosti vo funkcii projektového manažéra, ktorú zastával v spoločnosti DB Schenker, a riaditeľa pre logistiku, ktorú vykonával pre spoločnosť Vítkovice Steel. Ďalej bude medzi jeho povinnosti patriť udržiavanie pravidelných kontaktov s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v dotknutých odboroch a zaisťovanie výmeny informácií medzi nimi a prístavom v Antverpách.

Jančovič Pavol

Jančovič Pavol | prezident, ČESMAD SLOVAKIA

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1988 začínal v ČSAD Topoľčany na oddelení kusových zásielok. V priebehu pár rokov prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami, až  v roku 1994 skončil ako jeho riaditeľ. Týmto rokom začína aj jeho podnikateľská činnosť prostredníctvom dopravnej spoločnosti TOPNAD a.s., ktorú postupne rozvíjal a rozširoval až do súčasného stavu, keď spoločnosť úspešne ponúka široké spektrum služieb v rámci dopravy, ale aj logistiky.

Janecek Vít

Janeček Vít | Sales Manager Central and Eastern Europe, Inotec Barcode Security

Profesijná história:
2001–2007 Worldmark International – nadnárodná spoločnosť, výrobca produktov na identifikáciu. Pozícia: Key Account manager – zodpovedný za existujúcich a nových zákazníkov, predaj a technickú podporu. Región – Česká republika a Slovensko. 2007–2009 Nedelko CZ – súčasť holandskej spoločnosti – distribútora značky Brady. Produkty na identifikáciu a zabezpečenie. Pozícia: obchodný manažér. 2009súčasnosť Inotec Barcode Security, európska spoločnosť/výrobca riešení na identifikáciu – RFID, samolepiace etikety na rôzne účely použitia. Pozícia v spoločnosti: obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Plne zodpovedný za vstup novej spoločnosti na trh, vrátane predajnej stratégie, marketingových aktivít a predaja.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodný manažér, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje v spoločnosti MD logistika na pozícii obchodného manažéra. Venuje sa predovšetkým komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, zodpovedá za uzatváranie zmlúv na dopravu, skladovanie a služby pridanej hodnoty. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, predtým pôsobila v oblasti logistiky a obchodu v niekoľkých firmách zaoberajúcich sa predajom a distribúciou potravín (Findus CR a.s., Teekanne s.r.o., Transkam spol.s.r.o.).

Kodr Jakub

Kodr Jakub | Senior Business Development Manager, CTP

Jakub Kodr je zodpovedný za rozvoj podnikania v ČR aj SR. Nastúpil do tímu CTP Business Development v roku 2017, s realitnou činnosťou má 7 rokov skúseností. Pred nástupom do CTP pracoval v spoločnosti Cushman & Wakefield ako vedúci konzultant. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe.

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

Štúdium ukončil ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor Letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor Manažment a marketing ako ekonomický inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres, s r.o., v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a.s,. Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP, s r.o. Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Člen predstavenstva Clecat.

Karel Kopecek

Kopeček Karel | obchodný zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR a potom ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR.
V súčasnosti vykonáva funkciu obchodného zástupcu spoločnosti Transics pre ČR a SR.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodný riaditeľ CID International, a.s.

Vo firme CID International pôsobí od roku 2000, najskôr na pozícii obchodného zástupcu a od roku 2010 ako obchodný riaditeľ. Podieľal sa na expanzii spoločnosti na poľský trh, kde sa mimo iného aktívne zúčastňoval na implementácii logistických informačných systémov. Obchodné a marketingové aktivity firmy rozvíja a podporuje nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Pred vstupom do CID International pracoval pre spoločnosť Allianz poisťovňa a.s., kde sa zameriaval na podnikovú klientelu.

Krúg Juraj

Krúg Juraj | Managing Director, Scanlock International

Vysoká škola civilného letectva, Riga, konateľ/majiteľ Scanlock international, spol. s r.o. od roku 1993, aktuálne s pôsobnosťou v 3 krajinách (SK, CZ, HU), dodávateľ sofistikovaných kamerových systémov s pridanou hodnotou.

Lejsalová Blanka

Lejsalová Blanka | Marketing koordinátor pre východnú Európu, KARDEX

Vyštudovala Karlovu univerzitu, odbor Medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied. V minulosti pôsobila na pozícii Regional Marketing koordinátor pre región North East v spoločnosti Kardex. Neskôr pôsobila na pozícii Business Unit Marketing Manager v spoločnosti ISRA Vision, Nemecko. Dnes je zodpovedná za marketing pre východnú Európu a Rusko v spoločnosti Kardex s.r.o..

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Managing Director, ZETES

Vyštudoval ČVUT FSI a posledných osemnásť rokov sa venuje odboru automatickej identifikácie. Od roku 1996 pracuje v spoločnosti ZETES Solutions CZ s.r.o., ktorá poskytuje ucelené riešenia pre tzv. Collaborative Supply Chain, na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti. Vo firme pracuje na pozícii Managing Director. Medzi zákazníkov firmy ZETES patrí Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK alebo SAB Miller – Plzeňský Prazdroj.

Masárová Karolína

Masárová Karolína | Manažér divízie Leteckej a námornej prepravy, PKZ

Karolína vstúpila do spoločnosti PKZ v novembri 2015 a vo svojej pozícii je zodpovedná za riadenie a ďalší rozvoj divízie Leteckej a námornej prepravy. Svoju kariéru začínala v spoločnosti cargo-partner na oddelení námornej prepravy, kde úspešne pôsobila viac ako 3 roky. Neskôr pracovala v spoločnosti GEFCO na pozícii manažér námornej a leteckej prepravy a tiež oddelenia špeciálnych prepráv so zameraním na urgentnú pozemnú prepravu a chartrové lety. Po materskej a rodičovskej dovolenke krátko pôsobila v spoločnosti GEODIS. Absolvovala viacero školení so zameraním na rozvoj manažérskych zručností, lean manažment, FMEA- analýzu. Je držiteľom IATA certifikátu. Karolína vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor Medzinárodné podnikanie.


 

Morháč Martin

Morháč Martin | Predseda predstavenstva, SOVA Digital a.s.

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava. V roku 1991 je spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o.. Od tej doby je riaditeľom spoločnosti, dnes pomenovanej SOVA Digital a.s.

Mulik Peter

Mulik Peter | konateľ spoločnosti LC Slovaktrans, s.r.o. v Michalovciach

Absolvent Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, pri Ekonomickej univerzite v Bratislave a Fakulty ekonomiky a manažmentu v Košiciach, pri Poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Pôsobil vyše dvadsať rokov na rôznych úrovniach na doprave v Chemku Strážske. Od roku 2002 spolupracuje so skupinou LC net, kde pôsobí ako konateľ spoločnosti, zaoberajúcej sa prepravou kvapalných produktov v autocisternách ale aj kombinovanou prepravou a prepravou kvapalného etylénu. Od začiatku spolupracuje na projektoch ChemLog, ChemLog T&T.

Daniel Priban

Priban Daniel | riaditeľ českého a slovenského zastúpenia spoločnosti TimoCom

Jeho pôsobenie v spoločnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH so sídlom v Düsseldorfe siaha až k jej vzniku do roku 1997, keď bol pri jej začiatkoch a ako prvý bol zodpovedný za rozširovanie zákazníckej základne a obchodného rozvoja produktov pre český a slovenský trh ako sales area manager. V súčasnej dobe pôsobí na čele CZ a SK zastúpenia ako obchodný riaditeľ, vďaka dlhoročnej praxi v špedícii a odvetví dopravy a skúsenostiam s predajom a produktovým poradenstvom aktívne zastrešuje a buduje strategický kontinuálny rozvoj produktov a obchodu pre český a slovenský trh.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | konateľ spoločnosti Reliant a viceprezident Českej logistickej asociácie

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval Fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sietí obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Sojková Petra

Sojková Petra | PLL – Stratégia logistiky a inovácie ŠKODA AUTO

Absolventka VŠE v Prahe, odbor Medzinárodný obchod so špecializáciou Medzinárodná preprava a zasielateľstvo. Taktiež študovala v Číne a vo Viedni. Svoju profesnú dráhu začala v logistike spoločnosti ŠKODA AUTO, kde sa aktuálne venuje predovšetkým oblasti zelenej logistiky, inovačného managementu a PR Logistiky značky ŠKODA. Zelenú logistiku chápe ako globálny trend, ktorému treba začať venovať pozornosť.

 

Martin Staněk

Staněk Martin | marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS

Vyštudoval VŠE v Prahe, podniková ekonomika so zameraním na logistiku – medzinárodná preprava a zasielateľstvo. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti RAALTRANS na oddelenie starostlivosti o zahraničných zákazníkov. Od roku 2009 zodpovedá za marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS. V súčasnej dobe sa intenzívne venuje problematike prevencie odcudzenia nákladov v cestnej doprave na strane prepravných databáz a na strane prepravcov.

Širáňová Daniela

Širáňová Daniela | Slovenská obchodná a priemyselná komora, Útvar Európskej Únie

Absolventka Obchodnej akadémie v Bratislave so zameraním na marketing. V Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore pôsobí od roku 1998, kde začínala na Útvare zahraničných vzťahov a obchodnej spolupráce ako area manager na španielsky hovoriace krajiny. Od roku 2008 zastáva pozíciu projektový manažér európskeho projektu Enteprise Europe Network. Hlavnou náplňou je organizovanie obchodných misií, kooperačných podujatí a seminárov, poradensko-konzultačné služby pre malé a stredné podniky v oblasti legislatívy EÚ na témy podnikanie, prístup k programom EÚ, prístup k financiám. Zároveň pracovala na projektoch týkajúcich sa spolupráce s klastrami, inovácií v oblasti remeselnej výroby, podpory európskych firiem v oblasti inovácií v potravinárskom sektore.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Takmer celú svoju profesnú kariéru spája so spoločnosťou Kardex Remstar, a to už od roku 2005. Pôsobil ako konzultant softwarových riešení Kardex vo východnej Európe, potom ako člen tímu on-site riešení komplikácií kľúčových inštalácií celosvetovo a tiež sa podieľal na vývoji nového skladovacieho systému Kardex LR35 vo výrobnom závode Kardex Remstar v Nemecku. V súčasnosti je zodpovedný za špeciálne riešenia a kľúčové projekty v regióne North East, ktorý zastrešuje východnú Európu a Rusko, severské krajiny a Veľkú Britániu.

Zatkalíková Martina

Zatkalíková Martina | Team Leader for Bratislava branch, Trans.eu

Mgr. Martina Zatkalíková je zodpovedná za pobočku Bratislava (SK, CZ, HU market). V spoločnosti Trans.eu, s.r.o. pôsobí od roku 2015, od augusta 2015 na pozícií Team Leader pre pobočku v Bratislave. Je absolventkou Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Trans.eu zaviedla množstvo procesov, ktoré pomohli spoločnosti v dosahovaní lepších výsledkov v rámci Trans.eu, nie len na SK, CZ a HU trhoch.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies