• SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    15. mája 2025 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Bačíková Jana

Bačíková Jana | Manažér leteckej a námornej prepravy Slovensko & Maďarsko

Jana Bačíková v súčasnosti pracuje ako manažérka oddelenia námornej a leteckej prepravy Gefco Slovakia. Šiesty rok riadi operatívne oddelenie, kde predtým dva a pol roka pracovala ako disponent. V Gefco Hungary, prebrala zodpovednosť za tieto aktivity koncom minulého roku.  V oboch prípadoch patrí železničná preprava ako substituent námornej k dynamicky sa rozvíjajúcim aktivitám.  K operatíve sa vrátila po skúsenostiach v spoločnosti Dachser Slovakia, kde pracovala  ako disponent leteckej prepravy a neskôr oko obchodný manažér pre leteckú a námornú prepravu. Jej prvou pracovnou skúsenosťou po ukončení štúdia na Fakulte Ekonomiky a Manažmentu SPU, odbor Medzinárodný Obchod bola administratívna práca na účtovnom oddelení v spoločnosti DHL Express.

Baková Henrieta

Baková Henrieta | Finančné riaditeľstvo SR

mjr. Bc. Mgr. Henrieta Baková - starší referent  špecialista, Oddelenie zákazov a obmedzení. Hlavné činnosti a zodpovednosť: usmerňovanie činnosti finančnej správy v oblasti ochrany trhu a spotrebiteľa a zabezpečovanie spolupráce s orgánmi trhového dozoru, usmerňovanie výkonu služby v oblasti kontroly zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín, usmerňovanie výkonu služby v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva pri dovoze, rozhodovanie o prijatí opatrení na ochranu duševného vlastníctva na domácom trhu a usmerňovanie činnosti colných úradov pri výkone oprávnení s tým súvisiacich, navrhovanie uzatváranie a zabezpečovanie vykonávania dohôd o spolupráci alebo delegovaní uzatvorených dohôd s inými orgánmi štátnej správy alebo inštitúciami, vo vzťahu k Európskej komisii plnenie úloh kontaktného miesta pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa, spracovávanie štatistiky v uvedených oblastiach pre potreby orgánov EÚ a orgánov verejnej správy, spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení úloh; kontaktná osoba pre komunikáciu s Úradom Európskej únie pre Duševné vlastníctvo za Slovenskú republiku; Členka projektovej skupiny EÚ – Ukrajina o implementácii strategického rámca pre colnú spoluprácu pre oblasť – ochrana práv duševného vlastníctva, Členka projektovej skupiny EÚ – Gruzínsko o implementácii strategického rámca pre colnú spoluprácu pre oblasť – ochrana práv duševného vlastníctva, Zástupca za Slovenskú republiku v niekoľkých európskych  inštitúciách v pracovnej skupine v oblasti presadzovaní práv duševného vlastníctva. Lektor akadémie finančnej správy pre predmety - Sklo, keramika a drahé kovy a Zákazy a obmedzenia.

Jaroslav Cermak

Čermák Jaroslav | špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa

Špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa, pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR vedie pracovnú skupinu pre logistiku a DINS. Podieľal sa na vybudovaní viacerých logistických konceptov pre prepravu nebezpečného nákladu cestnou, železničnou, riečnou aj námornou dopravou.  Vybudoval a riadi prevádzku havarijného  systému pre nehody s nebezpečným nákladom DINS a zastupuje ho v Európskom združení chemického priemyslu CEFIC. Pracoval ako koordinátor projektov ChemLog, ChemLog T&T, v ktorom spolu so Žilinskou univerzitou vytvorili viacero unikátnych riešení. Zastupuje slovenskú chemickú logistiku na medzinárodných fórach.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofraktu. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Venceslav Dobrynsky

Dobrynský Věnceslav | Contract Logistics Manager CZ/SK, Raben Logistics Czech

Absolvent Podnikohospodárskej fakulty na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, obor logistika a zasielateľstvo s viac než desať ročnými skúsenosťami z logistiky a projektového manažmentu z tuzemska i zahraničia. V Raben Logistics Czech zastáva pozíciu manažéra pre zmluvnú logistiku pre Českú republiku a Slovensko.

Drábik Peter

Drábik Peter | Prodekan pre PR Obchodná fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Peter DRÁBIK, PhD. - prodekan pre PR Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a konateľ spoločností WINDENMARK Partners s.r.o., WINDENMARK Consulting s.r.o.
Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore Obchod a marketing a Interné doktorandské štúdium - Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Je členom Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Kolégia dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Hlavné aktivity v oblasti vedy:
- Distribúcia a distribučná politika ako kľúčový nástroj marketingového mixu
- Technologické a procesné inovácie v logistike
- Dizajn distribučného kanála
- Efektívna aplikácia Supply Chain Managementu
- Efektívna aplikácia Efficient Consumer Response

Fišer Michal

Fišer Michal | riaditeľ spoločnosti KODYS

Michal Fišer pôsobil 15 rokov vo funkcii obchodného riaditeľa v spoločnosti KODYS. Začiatkom roka 2016 prevzal funkciu riaditeľa spoločnosti.

Fišer Vladimír

Fišer Vladimír | konateľ spoločnosti BOHEMIAKOMBI

Absolvoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy. Má vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti s riadením železničnej dopravy. Od roku 1998 pracuje pre spoločnosť BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. vo funkcii konateľa spoločnosti. Obchodnú politiku spoločnosti orientuje predovšetkým na ponuky služieb železnice pre cestných dopravcov. Spoločnosť BOHEMIAKOMBI pod jeho vedením a v spolupráci s Kombiverkehr Frankfurt / M. ako prvá a zatiaľ jediná zaviedla v ČR linky kombinovanej dopravy s pravidelnou prepravou cestných návesov medzi ČR a Nemeckom. Bol vyhlásený Logistickou osobnosťou roka 2010 a získal ocenenie GRYF Supply Chain AWARD.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupca pre strednú a východnú Európu Port of Antwerp

Prístav Antverpy rozšíril sieť svojich zástupcov v zahraničí o nového zástupcu pre strednú a východnú Európu. Martin Hubeňák od 1. marca zastupuje prístav Antverpy na miestnych trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Jedným z jeho mnohých úloh bude zlepšiť známosť značky Antverpského prístavu a rozšíriť sieť železničných spojení medzi prístavom Antverpy a týmito krajinami strednej a východnej Európy. Budú mu pritom veľmi pomáhať jeho skúsenosti vo funkcii projektového manažéra, ktorú zastával v spoločnosti DB Schenker, a riaditeľa pre logistiku, ktorú vykonával pre spoločnosť Vítkovice Steel. Ďalej bude medzi jeho povinnosti patriť udržiavanie pravidelných kontaktov s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v dotknutých odboroch a zaisťovanie výmeny informácií medzi nimi a prístavom v Antverpách.

Juraj Jagelcak

Jagelčák Juraj | docent na Katedre cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Člen expertnej skupiny “Upevnenie nákladu” Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre energiu a dopravu, ktorá vypracovala “Európske pokyny najlepšej praxe pre upevnenie nákladu v cestnej doprave”. Člen pracovnej skupiny CEN/TC 168/WG 6 – Súpravy na upevnenie nákladu, Európskeho výboru pre normalizáciu CEN – norma EN 12195-1:2010 (citovaná v ADR od 2013). Zúčastnil sa spracovania Európskych pokynov najlepšej praxe pre upevnenie nákladu v cestnej doprave, prác na norme STN EN 12195-1:2011 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách tvorbe IMO/ILO/UN ECE Kódexu pre loženie nákladných prepraných jednotiek pod gesciou Medzinárodnej námornej organizácie, Medzinárodnej organizácie práce a EHK OSN. V súčasnosti pracuje na revízii ďalších noriem z oblasti upevnenia nákladu a intermodálnej prepravy. Zúčastnil sa tiež viacerých kontrol upevnenia nákladu v Nemecku s BAG a vo Švédsku so Švédskou pobrežnou strážou. Je bezpečnostným poradcom pre prepravu nebezpečných vecí podľa ADR, RID, ADN.

Jančovič Pavol

Jančovič Pavol | prezident, ČESMAD SLOVAKIA

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1988 začínal v ČSAD Topoľčany na oddelení kusových zásielok. V priebehu pár rokov prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami, až keď v roku 1994 skončil ako jeho riaditeľ. Týmto rokom začína aj jeho podnikateľská činnosť prostredníctvom dopravnej spoločnosti TOPNAD a.s., ktorú postupne rozvíjal a rozširoval až do súčasného stavu, kde spoločnosť úspešne ponúka široké spektrum služieb v rámci dopravy, ale aj logistiky.

Janecek Vít

Janeček Vít | Sales Manager Central and Eastern Europe, Inotec Barcode Security

Profesijná história:
2001–2007 Worldmark International – nadnárodná spoločnosť, výrobca produktov na identifikáciu. Pozícia: Key Account manager – zodpovedný za existujúcich a nových zákazníkov, predaj a technickú podporu. Región – Česká republika a Slovensko. 2007–2009 Nedelko CZ – súčasť holandskej spoločnosti – distribútora značky Brady. Produkty na identifikáciu a zabezpečenie. Pozícia: obchodný manažér. 2009súčasnosť Inotec Barcode Security, európska spoločnosť/výrobca riešení na identifikáciu – RFID, samolepiace etikety na rôzne účely použitia. Pozícia v spoločnosti: obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Plne zodpovedný za vstup novej spoločnosti na trh, vrátane predajnej stratégie, marketingových aktivít a predaja.

Jendek Branislav

Jendek Branislav | managing partner 108 AGENCY

Branislav Jendek je managing partnerom 108 AGENCY, realitno- konzultantskej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku a v Českej republike. V minulosti zastupoval ako Senior Consultant nadnárodnú spoločnosť CBRE. Počas svojej praxe spolupracoval s poprednými realitnými developermi, rovnako zastupoval mnoho slovenských aj zahraničných spoločností pri prenájme a predaji nehnuteľností. Aktuálne sa venuje vedeniu a rozvoju spoločnosti, ktorá dnes okrem zaistenia prenájmu a predaja komerčných nehnuteľností, poskytuje tiež ich komplexnú správu, marketing a investičné poradenstvo. Medzi klientov spoločnosti dnes patria tuzemské aj medzinárodné firmy z rôznych oblastí podnikania, prevažne zo sektoru e-commerce, logistiky, veľkoobchodu, automobilového priemyslu alebo realitného developmentu.

Keleši Anton

Keleši Anton | Logistics Director, DSV Slovakia

Anton Keleši zastáva v spol. DSV Slovakia pozíciu Logistics Director. Je zodpovedný za vedenie divízie Solutions. Vyštudoval Materiálovo-technologickú fakultu STU v Trnave. Svoje odborné znalosti aplikoval do vedeckej práce vo VŠM/City University of Seattle, kde úspešne obhájil doktorandský titul, pričom aktívne prednáša logistiku na viacerých vysokých školách. Dôležité skúsenosti získal vo viacerých manažérskych pozíciach, napr. pri zakladaní spol. HOPI na Slovensku so zodpovednosťou za suchý, chladený crossdocking ako aj rozbeh najväčšieho skladu pre mrazený tovar na Slovensku. Ďalej pôsobil ako riaditeľ logistiky v spol. CS CARGO. V spoločnosti GEFCO Slovakia na pozícii Projektový manažér Logistic Solution & GefBoxSystem implementoval viacero úspešných projektov ako aj spustenie novej logistickej prevádzky na východe Slovenska. Svoje skúsenosti ďalej využíval v spol. CEVA Logistics, kde na pozícii BD & SD manager bol zodpovedný aj za okolité štáty. Medzi hlavné záľuby otca troch detí patria okrem rodiny a práce aj lyžovanie a hudba.

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

ukončil štúdium ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor manažment a marketing ako ekonomicky inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres, s r.o., v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a.s,. Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP, s r.o. Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Člen predstavenstva Clecat.

Karel Kopecek

Kopeček Karel | obchodný zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR a potom ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR.
V súčasnosti vykonáva funkciu obchodného zástupcu spoločnosti Transics pre ČR a SR.

Krššák Rudolf

Krššák Rudolf | Senior, Advisory Services, EY (Ernst & Young)

Rudolf pracuje ako Senior konzultant pre SAP MM/WM/ABAP v rámci EY Advisory Services (ITRA) v Bratislave / Žilina Office. Do EY nastúpil v roku 2016. Vyštudoval na Žilinskej univerzite, Fakulte riadenia a informatiky. Ma 14 ročné skúsenosti s implementáciou SAP systémov a poradenstvom ohľadne podnikových procesov.

Kukučka Marek

Kukučka Marek | Head of Direct Freight, DB Schenker Slovakia

Od ukončenia štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí už takmer 15 rokov na vedúcich pozíciách v oblasti prepravy a logistiky. V súčasnosti je v medzinárodnej logistickej spoločnosti DB Schenker na Slovensku zodpovedný za riadenie divízie celovozových a dokládkových cestných prepráv.

Lednár Miroslav

Lednár Miroslav | Health & Value / Public Affairs Director, Pfizer

Po ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského pracoval 9 rokov vo Fakultnej nemocnici a v Národnom ústave respiračných chorôb v Bratislave ako internista. Od roku 1993 pracoval v rôznych pozíciách medzinárodných farmaceutických výrobcov (Merck Sharp & Dohme, Sanofi, Pfizer) na Slovensku. Od roku 1998 sa angažoval v práci asociácií originálnych farmaceutických výrobcov. V súčasnosti je predsedom Predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), člena Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.

Lejsalová Blanka

Lejsalová Blanka | Marketing koordinátor pre východnú Európu, KARDEX

Vyštudovala Karlovu Univerzitu, odbor Medzinárodné vzťahy na fakulte sociálnych vied. V minulosti pôsobila na pozícii Regional Marketing koordinátor pre región North East v spoločnosti Kardex. Neskôr pôsobila na pozícii Business Unit Marketing Manager v spoločnosti ISRA Vision, Nemecko. Dnes je zodpovedná za marketing pre Východnú Európu a Rusko v spoločnosti Kardex s.r.o..

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Managing Director, ZETES

Vyštudoval ČVUT FSI a posledných osemnásť rokov sa venuje odboru automatickej identifikácie. Od roku 1996 pracuje v spoločnosti ZETES Solutions CZ s.r.o., ktorá poskytuje ucelené riešenia pre tzv. Collaborative Supply Chain, na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti. Vo firme pracuje na pozícii Managing Director. Medzi zákazníkov firmy ZETES patrí Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK alebo SAB Miller – Plzeňský Prazdroj.

Mikuška Pavel

Mikuška Pavel | konateľ spoločnosti BITO-Skladovacia technika

Pavel Mikuška začal svoju kariéru ako nákupca v spoločnosti Tatra Bánovce nad Bebravou. Následne vykonával 12 rokov funkciu konateľa v spoločnosti Flott Slovakia. V roku 2007 sa podieľal na vzniku dcérskej spoločnosti nemeckého výrobcu BITO Lagertechnik Bittmann GmbH na Slovensku. V súčasnosti je zodpovedný nielen za riadenie spoločnosti BITO-Skladovacia technika, ale zastáva aj funkciu obchodného manažéra pre oblasť stredného Slovenska.

Mrázek Miloš

Mrázek Miloš | manažér logistiky hotových vozidiel GEFCO SLOVAKIA

Už viac ako 12 rokov riadi pre spoločnosť GEFCO logistiku nových vozidiel v rámci regiónov strednej a východnej Európy. Počas týchto rokov pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách v krajinách ako Česká republika, Maďarsko či Slovinsko so zameraním na obchodný rozvoj a optimalizáciu distribučných reťazcov v rámci FVL (Finished Vehicles Logistics). Od začiatku tohto roku pracuje pre Slovenskú pobočku skupiny a zodpovedá za aktivity nového distribučného centra v Trnave.

Mulik Peter

Mulik Peter | konateľ spoločnosti LC Slovaktrans, s.r.o. v Michalovciach

Absolvent podnikovo hospodárskej fakulty v Košiciach, pri Ekonomickej univerzite v Bratislave a fakulty ekonomiky a manažmentu v Košiciach, pri poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Pôsobil vyše dvadsať rokov na rôznych úrovniach na doprave v Chemku Strážske. Od roku 2002 spolupracuje zo skupinou LC net, kde pôsobí ako konateľ spoločnosti, zaoberajúcou sa prepravou kvapalných produktov v autocisternách ale aj kombinovanou prepravou a prepravou kvapalného etylénu. Od začiatku spolupracuje na projektoch ChemLog, ChemLog T&T.

Novák Richard

Novák Richard | výkonný riaditeľ, ESA Logistika

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2000 začínal v spoločnosti pracovať na obchodnom oddelení. V priebehu štyroch  rokov sa vypracoval na pozíciu obchodného riaditeľa,  kde mal na starosti rozvoj obchodu, zastrešovanie kľúčových zákazníkov a riadenie početného obchodného tímu v oblasti FMCG. V roku 2014 prebral zodpovednosť za riadenie celej spoločnosti, kde sa aktuálne venuje vedeniu a rozvoju ako obchodných, tak aj komplexných 3PL logistických služieb.

Daniel Priban

Priban Daniel | riaditeľ českého a slovenského zastúpenia spoločnosti TimoCom

Jeho pôsobenie v spoločnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH so sídlom v Düsseldorfe siaha až k jej vzniku do roku 1997, keď bol pri jej začiatkoch a ako prvý bol zodpovedný za rozširovanie zákazníckej základne a obchodného rozvoja produktov pre český a slovenský trh ako sales area manager. V súčasnej dobe pôsobí na čele CZ a SK zastúpenia ako obchodný riaditeľ, vďaka dlhoročnej praxi v špedícii a odvetví dopravy a skúsenostiam s predajom a produktovým poradenstvom aktívne zastrešuje a buduje strategický kontinuálny rozvoj produktov a obchodu pre český a slovenský trh.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | konateľ spoločnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sietí obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Semanco Pavel

Semanco Pavel | Key Account Manager Automotive/Industry, Schoeller Allibert

Martin Staněk

Staněk Martin | marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS

Vyštudoval VŠE Praha podniková ekonomika so zameraním na logistiku – medzinárodná preprava a zasielateľstvo. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti RAALTRANS na oddelenie starostlivosti o zahraničných zákazníkov. Od roku 2009 zodpovedá za marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS. V súčasnej dobe sa intenzívne venuje problematike prevencie odcudzenia nákladov v cestnej doprave na strane prepravných databáz a na strane prepravcov.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Takmer celú svoju profesnú kariéru spája so spoločnosťou Kardex Remstar, a to už od roku 2005. Pôsobil ako konzultant softwarových riešení Kardex vo východnej Európe, potom ako člen týmu on-site riešení komplikácií kľúčových inštalácií celosvetovo a tiež sa podieľal na vývoji nového skladovacieho systému Kardex LR35 vo výrobnom závode Kardex Remstar v Nemecku. V súčasnosti je zodpovedný za špeciálne riešenia a kľúčové projekty v regióne North East, ktorý zastrešuje východnú Európu a Rusko, severské krajiny a Veľkú Britániu.

Ungerman Petr

Ungerman Petr | koordinátor logistickej stratégie a inovácií v logistike značky ŠKODA AUTO

Vyštudoval Technickú univerzitu v Liberci (2014) – Ekonomická fakulta, odbor Ekonómia a management. Od roku 2014 pôsobí v spoločnosti ŠKODA AUTO. Vedie skupinu, ktorá má na starosti inovačný manažment, logistickú stratégiu, Zelenú logistiku a PR logistiky ŠKODA AUTO a spoluprácu so vzdelávacími inštitútmi. Aktuálne projekty, na ktorých spolupracuje: implementácia prvkov Industrie 4.0 do logistiky – rozšírená realita, autonómna logistika. V rámci stratégie Zelenej logistiky ŠKODA AUTO implementuje riešenia, ktoré prinášajú úsporu emisií CO2 v logistike ŠKODA AUTO. V koncernovej logistike VW zastáva pozíciu zástupcu vedúceho pre pracovný tím Zelenej logistiky. Aktivity v PR logistiky ŠKODA AUTO zahŕňajú reprezentovanie a prezentovanie logistiky ŠKODA AUTO v rámci koncernu VW i mimo neho, napr. prednášky, konferencie, organizovanie návštev.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies