Požadovaný text nenalezen. Prednášajúci ReliantGroup
  • SpeedCHAINsk
    Medzinárodná logistická konferencia
    16.-17.5.2019 | HOTEL ZOCHOVA CHATA
Jaroslav Cermak

Čermák Jaroslav | špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa

Špecialista na chemickú logistiku v Duslo a.s. Šaľa, pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR vedie pracovnú skupinu pre logistiku a DINS. Podieľal sa na vybudovaní viacerých logistických konceptov pre prepravu nebezpečného nákladu cestnou, železničnou, riečnou aj námornou dopravou.  Vybudoval a riadi prevádzku havarijného  systému pre nehody s nebezpečným nákladom DINS a zastupuje ho v Európskom združení chemického priemyslu CEFIC. Pracoval ako koordinátor projektov ChemLog, ChemLog T&T, v ktorom spolu so Žilinskou univerzitou vytvorili viacero unikátnych riešení. Zastupuje slovenskú chemickú logistiku na medzinárodných fórach.

Doboš Vladimír

Doboš Vladimír | Reprezentácia Praha, Hafen Hamburg Marketing e.V.

Po ukončení VŠE v Prahe v roku 1982 nastúpil do námorného referátu v Čechofrakte. Potom pôsobil na rôznych pozíciách v Čechofrakte. V rokoch 1990 - 1992 pracoval v námornom oddelení prvej privátnej špedičnej firmy v Československu - LEP International, v rokoch 1992 - 2000 bol konateľom spoločnosti zameranej na poskytovanie komplexných špedičných a logistických služieb DM Express. Od roku 2001 je zástupcom pražskej reprezentácie Hafen Hamburg Marketing s pôsobnosťou na území Českej a Slovenskej republiky.

Hubeňák Martin

Hubeňák Martin | zástupca pre strednú a východnú Európu Port of Antwerp

Prístav Antverpy rozšíril sieť svojich zástupcov v zahraničí o nového zástupcu pre strednú a východnú Európu. Martin Hubeňák od 1. marca 2017 zastupuje prístav Antverpy na miestnych trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Jednou z jeho mnohých úloh bude zlepšiť známosť značky Antverpského prístavu a rozšíriť sieť železničných spojení medzi prístavom Antverpy a týmito krajinami strednej a východnej Európy. Budú mu pritom veľmi pomáhať jeho skúsenosti vo funkcii projektového manažéra, ktorú zastával v spoločnosti DB Schenker, a riaditeľa pre logistiku, ktorú vykonával pre spoločnosť Vítkovice Steel. Ďalej bude medzi jeho povinnosti patriť udržiavanie pravidelných kontaktov s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v dotknutých odboroch a zaisťovanie výmeny informácií medzi nimi a prístavom v Antverpách.

Jančovič Pavol

Jančovič Pavol | prezident, ČESMAD SLOVAKIA

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1988 začínal v ČSAD Topoľčany na oddelení kusových zásielok. V priebehu pár rokov prešiel takmer všetkými riadiacimi funkciami, až  v roku 1994 skončil ako jeho riaditeľ. Týmto rokom začína aj jeho podnikateľská činnosť prostredníctvom dopravnej spoločnosti TOPNAD a.s., ktorú postupne rozvíjal a rozširoval až do súčasného stavu, keď spoločnosť úspešne ponúka široké spektrum služieb v rámci dopravy, ale aj logistiky.

Janecek Vít

Janeček Vít | Sales Manager Central and Eastern Europe, Inotec Barcode Security

Profesijná história:
2001–2007 Worldmark International – nadnárodná spoločnosť, výrobca produktov na identifikáciu. Pozícia: Key Account manager – zodpovedný za existujúcich a nových zákazníkov, predaj a technickú podporu. Región – Česká republika a Slovensko. 2007–2009 Nedelko CZ – súčasť holandskej spoločnosti – distribútora značky Brady. Produkty na identifikáciu a zabezpečenie. Pozícia: obchodný manažér. 2009súčasnosť Inotec Barcode Security, európska spoločnosť/výrobca riešení na identifikáciu – RFID, samolepiace etikety na rôzne účely použitia. Pozícia v spoločnosti: obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Plne zodpovedný za vstup novej spoločnosti na trh, vrátane predajnej stratégie, marketingových aktivít a predaja.

Kačírková Kateřina

Kačírková Kateřina | obchodný manažér, MD logistika

Kateřina Kačírková pracuje v spoločnosti MD logistika na pozícii obchodného manažéra. Venuje sa predovšetkým komunikácii s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi, zodpovedá za uzatváranie zmlúv na dopravu, skladovanie a služby pridanej hodnoty. Do spoločnosti nastúpila v roku 2009, predtým pôsobila v oblasti logistiky a obchodu v niekoľkých firmách zaoberajúcich sa predajom a distribúciou potravín (Findus CR a.s., Teekanne s.r.o., Transkam spol.s.r.o.).

Frantisek Komora

Komora František | prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

Štúdium ukončil ako strojný inžinier na ČVUT, Fakulta strojního inženýrství, odbor Letecké konštrukcie, neskôr ukončil aj UMB Banská Bystrica, Ekonomickú fakultu, odbor Manažment a marketing ako ekonomický inžinier a stal sa aj súdnym znalcom v odbore zasielateľstva. V súčasnosti pôsobí ako konateľ zasielateľskej spoločnosti PKZ Expres, s r.o., v ktorej je od roku 1993. V minulosti pôsobil ako člen predstavenstva v Regionálnej rozvojovej agentúre, a.s,. Žilina, ako vedúci informačnej sústavy ČSAD Púchov a tiež ako vedúci informačnej sústavy a spoluzakladateľ dopravnej spoločnosti ADP, s r.o. Púchov. František zastáva aj rôzne funkcie, je prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR od roku 2001, je aj predsedom sekcie logistiky a zasielateľstva, SOPK. Od roku 2005 je prezidentom Slovenskej federácie karate a bojových umení, v roku 2006 sa stal členom NV ICC. Člen predstavenstva Clecat.

Karel Kopecek

Kopeček Karel | obchodný zástupca spoločnosti Transics pre ČR a SR

Karel Kopeček je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty zahraničného obchodu. V minulosti pracoval na pozícii Sales Manager v spoločnosti BP ČR a potom ako obchodný a marketingový riaditeľ v spoločnosti Berendsen ČR.
V súčasnosti vykonáva funkciu obchodného zástupcu spoločnosti Transics pre ČR a SR.

Kožej Vlastimil

Kožej Vlastimil | obchodný riaditeľ CID International, a.s.

Vo firme CID International pôsobí od roku 2000, najskôr na pozícii obchodného zástupcu a od roku 2010 ako obchodný riaditeľ. Podieľal sa na expanzii spoločnosti na poľský trh, kde sa mimo iného aktívne zúčastňoval na implementácii logistických informačných systémov. Obchodné a marketingové aktivity firmy rozvíja a podporuje nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Pred vstupom do CID International pracoval pre spoločnosť Allianz poisťovňa a.s., kde sa zameriaval na podnikovú klientelu.

Lejsalová Blanka

Lejsalová Blanka | Marketing koordinátor pre východnú Európu, KARDEX

Vyštudovala Karlovu univerzitu, odbor Medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied. V minulosti pôsobila na pozícii Regional Marketing koordinátor pre región North East v spoločnosti Kardex. Neskôr pôsobila na pozícii Business Unit Marketing Manager v spoločnosti ISRA Vision, Nemecko. Dnes je zodpovedná za marketing pre východnú Európu a Rusko v spoločnosti Kardex s.r.o..

Milan Ludvik

Ludvik Milan | Managing Director, ZETES

Vyštudoval ČVUT FSI a posledných osemnásť rokov sa venuje odboru automatickej identifikácie. Od roku 1996 pracuje v spoločnosti ZETES Solutions CZ s.r.o., ktorá poskytuje ucelené riešenia pre tzv. Collaborative Supply Chain, na optimalizáciu procesov v rámci dodávateľského reťazca. Tieto riešenia zahŕňajú Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace riešenia na zabezpečenie úplnej sledovateľnosti a dohľadateľnosti. Vo firme pracuje na pozícii Managing Director. Medzi zákazníkov firmy ZETES patrí Škoda Auto, Visteon, Coca-Cola, Baxter, GSK alebo SAB Miller – Plzeňský Prazdroj.

Mulik Peter

Mulik Peter | konateľ spoločnosti LC Slovaktrans, s.r.o. v Michalovciach

Absolvent Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, pri Ekonomickej univerzite v Bratislave a Fakulty ekonomiky a manažmentu v Košiciach, pri Poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Pôsobil vyše dvadsať rokov na rôznych úrovniach na doprave v Chemku Strážske. Od roku 2002 spolupracuje so skupinou LC net, kde pôsobí ako konateľ spoločnosti, zaoberajúcej sa prepravou kvapalných produktov v autocisternách ale aj kombinovanou prepravou a prepravou kvapalného etylénu. Od začiatku spolupracuje na projektoch ChemLog, ChemLog T&T.

Daniel Priban

Priban Daniel | riaditeľ českého a slovenského zastúpenia spoločnosti TimoCom

Jeho pôsobenie v spoločnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH so sídlom v Düsseldorfe siaha až k jej vzniku do roku 1997, keď bol pri jej začiatkoch a ako prvý bol zodpovedný za rozširovanie zákazníckej základne a obchodného rozvoja produktov pre český a slovenský trh ako sales area manager. V súčasnej dobe pôsobí na čele CZ a SK zastúpenia ako obchodný riaditeľ, vďaka dlhoročnej praxi v špedícii a odvetví dopravy a skúsenostiam s predajom a produktovým poradenstvom aktívne zastrešuje a buduje strategický kontinuálny rozvoj produktov a obchodu pre český a slovenský trh.

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | konateľ spoločnosti Reliant a viceprezident Českej logistickej asociácie

Ing. Miroslav Rumler vyštudoval Fakultu zahraničného obchodu VŠE v Prahe. Najprv pracoval v podniku zahraničného obchodu INSPEKTA a.s. V rokoch 1991-1992 absolvoval postgraduálne štúdium na State University of Illinois in Champaign-Urbana v Spojených štátoch amerických, kde následne pracoval ako externý konzultant pre spoločnosť The Limited Distribution Services Ltd. v meste Columbus, Ohio. Po návrate zo zámoria nastúpil ako Country Operations Manager u britskej finančnej spoločnosti Maccorp Holdings Ltd. so sídlom v Londýne a sietí obchodných zastúpení po celej Európe. Od roku 1994 pracuje pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť Reliant s.r.o. pôsobiacu v oblasti dopravy, špedície a logistiky. V spoločnosti Reliant s.r.o. zastáva pozíciu vedúceho partnera.

Martin Staněk

Staněk Martin | marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS

Vyštudoval VŠE v Prahe, podniková ekonomika so zameraním na logistiku – medzinárodná preprava a zasielateľstvo. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti RAALTRANS na oddelenie starostlivosti o zahraničných zákazníkov. Od roku 2009 zodpovedá za marketing a vzťahy so zákazníkmi spoločnosti RAALTRANS. V súčasnej dobe sa intenzívne venuje problematike prevencie odcudzenia nákladov v cestnej doprave na strane prepravných databáz a na strane prepravcov.

Tejnický Bohumil

Tejnický Bohumil | Design & Engineering Manager - North East Europe, KARDEX

Takmer celú svoju profesnú kariéru spája so spoločnosťou Kardex Remstar, a to už od roku 2005. Pôsobil ako konzultant softwarových riešení Kardex vo východnej Európe, potom ako člen tímu on-site riešení komplikácií kľúčových inštalácií celosvetovo a tiež sa podieľal na vývoji nového skladovacieho systému Kardex LR35 vo výrobnom závode Kardex Remstar v Nemecku. V súčasnosti je zodpovedný za špeciálne riešenia a kľúčové projekty v regióne North East, ktorý zastrešuje východnú Európu a Rusko, severské krajiny a Veľkú Britániu.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu s týmto súhlasíte.